När

8 maj, 2014    
00:00

Var

Hotel Riverton
Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Laddar Karta...

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande föredrag.

Plats: Hotel Riverton Göteborg, Stora Badhusgatan 26, Göteborg
Tid: Torsdagen den 8 maj 2014, kl. 17.30

Vi sammankomsten bjuds på räksmörgås och dryck.

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter  och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

Efter genomförd föreningsstämma kommer Lena Blom, adjungerad professor i hållbara vatten- och avloppssystem, Kretslopp och Vatten i Göteborg och Ann Mattsson, adjungerad professor i vattenreningsteknik, Gryaab att ge oss en inblick i hur kretsloppsanpassat/hållbart Göteborg är.

Föredraget kommer med exempel på kretslopp att belysa hur förändringar kan påverka möjligheterna att uppfylla miljömålen, vilka utmaningar Göteborgs stad har framför sig, hur kretsloppet kan anpassas, hur oönskade ämnen som kommit in i kretsloppet kan hanteras samt berätta om kretslopp och avfallshantering i framtiden.