Föreningens stadgar

Huvudrubrik innehåll

Stadgar för Västsvenska Miljörättsföreningen

1. Firma

Föreningens firma är Västsvenska Miljörättsföreningen.

2. Ändamål

Föreningen skall ha till föremål för sin verksamhet att ideellt verka för erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om miljörättsliga frågor bland personer i Västsverige med intresse för rättsområdet från olika yrkesmässiga utgångspunkter. Föreningen skall för detta ändamål bland annat anordna sammankomster för medlemmarna med föredrag och/eller diskussioner kring aktuella miljörättsliga frågor. Föreningen skall söka samarbete med andra svenska och utländska organisationer med liknande ändamål.

3. Medlemskap

3.1 Medlem i föreningen skall vara bosatt eller verksam i Västsverige samt ha eller ha haft yrkesmässigt intresse av miljörätt.

3.2 Medlemskap förvärvas efter intresseanmälan som prövas av styrelsen.

3.3. Medlem som ej erlagt medlemsavgift trots påminnelse skall anses ha utträtt ur föreningen före nästkommande ordinarie föreningsstämma.

4. Grunderna för förvaltningen

Föreningen skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

5. Styrelse

5.1 Föreningens löpande angelägenheter och förvaltning skall handhas av en styrelse. Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

5.2 Styrelsen skall bestå av sex ledamöter med tre suppleanter, vilka väljs för på ordinarie föreningsstämma för tiden fram till nästa ordinarie stämma.

5.3 Stämman skall utse ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv och skall inom sig utse vice ordförande, kassör, klubbmästare och sekreterare.

5.4 Styrelsen skall hålla protokollförda möten minste en gång per kalenderhalvår och är beslutsför när minst tre av ledamöterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet och ordföranden har utslagsröst vid lika röstetal. Till styrelseordförande skall ledamöter och suppleanter kallas av ordföranden minst två veckor i förväg.

5.5 Styrelsen åligger

(i) att planera och arrangera föreningens verksamhet,

(ii) att förvalta föreningens tillgångar,

(iii) att föra redovisning över föreningens räkenskaper,

(iv) att föra förteckning över föreningen medlemmar samt

(v) att årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens

verksamhet och ekonomi med balans- och resultaträkning.

6. Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse en revisor med en revisorssuppleant. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före ordinarie föreningsstämma.

7. Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod motsvarar kalenderåret.

8. Firmateckning

Föreningens firma skall tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av styrelsens ledamöter två i förening.

9. Föreningsstämma

9.1 Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen under april eller maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

9.2 Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

(i) val av ordförande för stämman,

(ii) val av sekreterare för stämman,

(iii) val av två justeringsmän på stämman,

(iv) förteckning över närvarande medlemmar,

(v) fråga om stämman blivit behörigen sammankallad,

(vi) fastställande av föredragningslista,

(vii) styrelsens och revisorernas berättelse,

(viii) ansvarsfrihet för styrelsen,

(ix) framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna,

(x) fastställande av avgifter,

(xi) val av styrelseordförande, övriga ledamöter och suppleanter,

(xii) val av revisor och revisorssuppleant,

(xiii) val av tre personer till valberedning,

(xiv) övriga frågor

9.3 Andra ärenden än de som upptagits i föredragningslistan får inte behandlas av föreningsstämman.

9.4 Motion till ordinarie föreningsstämma skall vara inlämnad till styrelsen senast den 15 mars. Motion till extra föreningsstämma skall lämnas i samband med begäran om extrastämma. Medlem som inte lämnat sådan begäran äger rätt att lämna motion till styrelsen senast en vecka före utlyst extrastämma.

9.5 Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske per e-post eller brev, avsänt minst tre veckor före stämman.

Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom e-post eller brev avsänt senast två veckor före stämman. Föredragningslista skall bifogas kallelse.

9.6 Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen så beslutar eller om minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det hos styrelsen.

9.7 Vid föreningsstämma äger medlem rätt att vara närvarande samt utöva yttrande-, förslags- och rösträtt. Medlem kan ej företrädas genom fullmakt.

9.8 Beslut på stämma fattas enkel majoritet. Stämmans ordförande äger utslagsröst vid lika röstetal, utom vid personval, då lottdragning skall ske.

9.9 Beslut om ändring av föreningens stadgar skall fattas genom tre fjärdedels majoritet vid två på varandra efterföljande föreningsstämmor, varvid en skall vara ordinarie stämma.

9.10 Föreningen upplöses om två på varandra efterföljande fattat beslut med tre fjärdedels majoritet. En av dessa stämmor skall vara ordinarie. I samband med ett sådant beslut skall den sista stämman även bestämma hur föreningens tillgångar skall disponeras.

10. Ekonomiskt ansvar

Endast föreningens tillgångar skall svara för föreningens ekonomiska förbindelser.