När

9 februari, 2012    
00:00

Var

Hörsalen, Länsstyrelsen i Göteborg
Stora Badhusgatan 2b, Göteborg
Laddar Karta...

Föreningen har nöjet att hälsa medlemmarna välkomna till en intressant kvällssammankomst där utredaren Ulla Bergendal tillsammans med utredningssekreterarna Therese Sandin och Emma Degerfeldt kommer att redogöra för framtagen utredningen om hur industriemissionsdirektivet (IED) föreslås införas i svensk lagstiftning.

Utredningen (SOU 2011:86) har nu lämnats till regeringen och kommer sedan att skickas ut på remiss. Betänkandet kan hämtas på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/184091

Ulla Bergendal, hovrättsråd och vice ordförande vid Mark- och miljööverdomstolen, fick i oktober 2010 uppdraget som särskild utredare att analysera hur kapitel I, II och VII i IED ska införas i Sverige inklusive att föreslå författningsändringar och andra åtgärder som bedöms som nödvändiga. Som sekreterare i utredningen anställdes tf. hovrättsassessorerna Therese Sandin och Emma Degerfeldt. Therese Sandin och Emma Degerfeldt arbetar normalt vid Svea hovrätt.

Under 2010 kom ett nytt EU-direktiv, 2010/75/EU, industriemissionsdirektivet (IED), vilket ersätter följande sju direktiv om industriutsläpp.

  • IPPC-direktivet (2008/1/EG),
  • Direktivet för stora förbränningsanläggningar (2001/80/EG),
  • Direktivet för avfallsförbränning (2000/76/EG),
  • Lösningsmedelsdirektivet (1999/13/EG),
  • Tre direktiv för tillverkning av titandioxid.

IED ska vara infört i svensk lagstiftning den 7 januari 2013 och då börja tillämpas för nya anläggningar. Ett år senare ska det också tillämpas för befintliga anläggningar. IED innebär skärpningar bland annat för tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT), omprövning av tillstånd och tillsyn av IED-anläggningar samt krav på åtgärder vid nedläggning av verksamheter.

Nedanstående länk på Naturvårdsverkets hemsida innehåller mer uppgifter om direktivet inklusive en länk till EU-direktivet.

http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-miljopaverkan/Industrier/Regler-och-vagledning-for-industrier/Nytt-direktiv-om-utslapp-fran-industrier/

Seminariet äger rum den 9 februari, kl. 17:30 till ca 19:30, i Länsstyrelsens hörsal med ingång Stora Badhusgatan 2 b, Göteborg.OBS! Dörren vid ingången är låst och obemannad efter kl.17:30 så kom i tid!

Enklare förtäring serveras.

Seminariet kostar 100 kronor, som sätts in på föreningens bankgiro 5562-1262 eller postgiro 130 48 74-9

Anmälan om deltagande senast den 6 februari.