När

2 december, 2013    
00:00

Var

Sal E44 Handelshögskolan
Vasagatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Måndagen den 2 december 2013 kl. 17.30 bjuder Västsvenska Miljörättsföreningen och Handelshögskolan i Göteborg in till ett seminarium om de ekologiska miljökvalitetsnormernas rättsverkan.

Idag kommer frågan om verksamheters påverkan på vattenkvaliteten upp i många tillståndsprövningar. Särskilt har frågan om de ekologiska miljökvalitetsnormernas rättsverkan diskuterats och varit föremål för flera avgöranden i miljödomstolarna.

Miljökvalitetsnormerna för vatten och havsmiljö har sitt ursprung i vattendirektivet respektive havsmiljödirektivet som båda ställer krav på Sverige att våra vattenförekomster och havsområden före en viss tidpunkt ska uppnå en god status. Dessutom är medlemsstaterna ansvariga för att se till att ytterligare försämring av vattenkvaliteten inte är tillåten.

Av direktiven samt de svenska förordningarna för vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning framgår att medlemsstaterna är skyldiga att precisera vad som avses med god ekologisk status och att vidta åtgärder för att uppnå denna.

–    Vad får det för konsekvenser vid prövning av en enskild verksamhet om vattenstatusen inte motsvarar de krav som ställts genom miljökvalitets-normerna?

–    Är de ekologiska miljökvalitetskraven bindande på samma sätt som kemiska normer?

–    Vilka svårigheter har uppkommit vid tillämpning av dessa normer?

–     Hur kommer det se ut framöver – finns det någon anledning att tro att de ekologiska vattenkvalitetsnormerna kommer förändras eller till och med försvinna?

Christina Olsen-Lundh, jur. dr. i miljörätt deltar i forskningsprogrammet SPEQS inom vilket hon gjort en större studie av regleringen av miljökvalitetsnormer i Sverige. Hon kommer kort att beskriva de rättsliga utgångspunkterna och sammanfatta rättsläget vad gäller miljökvalitetskraven i vattendirektivet och havsmiljödirektivet.

Karin Wall, verksjurist på Havs- och Vattenmyndigheten presenterar några av de viktigaste avgörandena som rört ekologiska miljökvalitetsnormer samt hur HaV arbetat med frågorna om förbättrad ekologisk vattenstatus.

Efter presentationerna blir det tid för frågor och diskussion i samband med intagande av måltid.

Föreningnens kontaktperson för aktiviteten är Lena Gipperth

Välkomna!