När

25 april, 2012    
00:00

Den 25 april besöker Västsvenska Miljörättsföreningen Ringhals.

Besöket inleds med en introduktion till Ringhals, utställning och filmvisning. Därefter blir det en guidad tur inne på Ringhals område. Efter rundvandringen kommer det att ges möjlighet att ställa frågor och diskutera relevanta miljöfrågor.

Samling sker kl 13.00 i Infocenter, den gula byggnaden utanför området. Före mötet går det bra att äta lunch i restaurangen. Alla måste också ha med sig legitimation för att kunna närvara vid rundvandringen.  Det finns trettio platser, så först till kvarn… Glöm inte ange ditt personnummer när du anmäler dig. Maila det till malin.wikstrom@garde.se.

Vid vårt besök kommer vi att träffa Heléne Holgersson och Marie-Louice Andersson. En kort presentation av dem följer här.

Heléne Holgersson, enhetschef för enheten RSM-Miljö. RSM handlägger verksamhetsområdena Yttre miljö, Arbetsmiljö, Farligt gods och Kemiska produkter. Vi jobbar övergripande för Ringhals organisation och skall bl.a. tolka lagar, föreskrifter, förordningar och tillse att de implementeras i Ringhals organisation.  Enheten, med spetskompetens inom området miljö, har en samordnande och stödjande roll till övriga organisationen. Vi är kontaktperson mot vår tillsynsmyndighet  Länsstyrelsen.

Marie-Louice Andersson, enhetschef för stabsenheten RQA- Kvalitet och Miljö. RQA är controllers i Ringhals organisation i miljö- och kvalitetssäkringsfunktionen och utvecklar samt föreslår, uppdaterar och följer upp direktiv, mål och mått, program, policy och övergripande instruktioner inom kvalitets- och miljöområdet. RQA har i det sammanhanget en policyskapande  och granskande roll. I den granskande rollen ingår ansvar för Ringhals internrevisionsverksamhet. Ansvaret för utveckling och förvaltning av Ringhals ledningssystem finns likaså inom enheten.