När

16 maj, 2013    
00:00

Var

Handelshögskolan, Volvosalen
Vasagatan 1, Göteborg
Laddar Karta...

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma i Västsvenska Miljörättsföreningen med efterföljande seminarium om Framtidens energiförsörjning med Tomas Kåberger.

Plats: Handelshögskolan, Volvo-salen
Tid: Torsdagen den 16 maj 2013, kl. 17.30

Föredragningslista:
1. Val av ordförande på stämman
2. Val av sekreterare på stämman
3. Val av två justeringsmän på stämman
4. Förteckning över närvarande medlemmar
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Fastställande av föredragningslista
7. Styrelsens och revisorernas berättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen
9. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna
10. Fastställande av avgifter
11. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter  och suppleanter
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av tre personer till valberedning
14. Övriga frågor

Seminarium om framtidens energiförsörjning

Den ekonomiska utvecklingen tillsammans med hot om förändrat klimat och påverkan på de ekologiska systemen ställer krav på förändrad energiförsörjning. Tomas Kåberger ger oss en överblick över olika trender i utvecklingen av energisystem. Vi avslutar med en diskussion kring Sveriges roll i energiomställningen, både ur ett nationellt, europeiskt och globalt perspektiv.

Tomas Kåberger arbetar idag med strategiska frågor kring nyttiggörande och industrisamarbeten för Chalmers styrkeområde Energi och är styrelseordförande i Japan Renewable Energy Foundation i Japan. Han var tidigare generaldirektör på Energimyndigheten.