När

15 oktober, 2012    
00:00

Var

Gärde Wesslau Advokatbyrå
Kungstorget 2, Göteborg
Laddar Karta...

I oktober 2010 höll advokat Camilla Wikland och jur. kand. Karl Larsson från Gärde Wesslau Advokatbyrå ett föredrag om sina erfarenheter från sitt arbete för Sveriges urfolk. Fokus var det rättsliga skydd som svenska samer har att använda mark för renbete samt till jakt och fiske, och hur detta skydd förhåller sig till exploatörers möjligheter att få miljötillstånd enligt miljöbalken. På föredraget berättade Camilla Wikland och Karl Larsson om flera miljöprocesser där frågor av principiell vikt var uppe till prövning.

Två prejudicerande domar har nu meddelats, en från Mark- och miljööverdomstolen som avser vindkraftetablering och en från Högsta förvaltningsdomstolen som avser gruvverksamhet. Seminariet kommer att fokusera på dessa två domar och i huvudsak följande punkter som klargjorts genom domarna.

  • Hur påverkas renar av olika former av exploateringar? Kan forskning på caribo och vildrenar användas även vid bedömningar av de renar som finns i Sverige?
  • Hur påverkas renar specifikt av vindkraft?
  • När skall ett intrång anses påtagligt försvåra näringens bedrivande enligt 3 kap 5 § miljöbalken?
  • Vad är oförenliga ändamål för renskötseln enligt 3 kap 10 § miljöbalken?
  • Hur skall en intresseavvägning göras och på vilket sätt får Sveriges internationella åtaganden betydelse?
  • Vad får domarna för praktisk betydelse?

Plats:
Gärde Wesslau Advokatbyrå, Kungstorget 2,
411 17 Göteborg

Tid:
Måndagen den 15 oktober 2012 kl. 12.00 – c:a 13.30